VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Domového poriadku a zmluvy medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.

Zmluvné strany

 • Prevádzkovateľ: LUCKY servis, s.r.o., Orechová 617/1, 03301 Podtureň, IČO: 51300834
 • Zákazník: fyzická, alebo právnická osoba, ktorá využíva služby prevádzkovateľa

Zmluvný vzťah, osobné údaje

 • Vzniká dohodou medzi Prevádzkovateľom a  Zákazníkom o využití služieb poskytovaných Prevádzkovateľom
 • Prevádzkovateľ sa následne zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom rozsahu, riadne a za dohodnuté ceny.
 • Zákazník sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu pri nástupe na pobyt, dodržiavať tieto Všeobecné zmluvné podmienky a Domový poriadok.
 • Potvrdením rezervácie zákazník prejavuje svoj súhlas s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami a Ubytovacím poriadkom.
 • V prípade porušenia Všeobecných zmluvných podmienok alebo Ubytovacieho poriadku Zákazníkom je Prevádzkovateľ oprávnený Zákazníkovi odoprieť ďalšie služby, zároveň Zákazník stráca nárok na vrátenie zálohovej platby a je povinný uhradiť sumu za vopred dohodnuté služby (po odrátaní zálohovej platby).
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržať zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v jeho aktuálnom znení.

 

ZMLUVNÉ PODMIENKY, REZERVÁCIA, PLATOBNÉ PODMIENKY

 • Pokiaľ nebolo zmluvou dohodnuté inak, dohodnutá cena, ktorú má platiť klient a dohodnuté služby Apartmánového domu vyplývajú z platného cenníka. Cenník je generovaný dynamicky na základe obdobia pobytu, obsadenosti apartmánu, a počtu osôb a veku a počtu detí. 
 • Pre zákazníka je však záväzná tá cena, ktorá je uvedená v potvrdení rezervácie či e-mailovej ponuke.
 • V prípade neuhradenia zálohovej platby v dohodnutom termíne je Prevádzkovateľ oprávnený rezerváciu zrušiť a od zmluvy odstúpiť.
 • V prípade že dôjde k poruche systému na výpočet ceny pobytu, si Prevádzkovateľ  vyhradzuje právo kontaktovať bezodkladne klienta a dohodnúť správnu cenu, klient má právo na storno.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník má právo na riadne poskytnutie služieb ním objednaných v dohodnutom rozsahu.

 • Zákazník má právo na zrušenie využívania služieb kedykoľvek odstúpením od zmluvy.
 • Zákazník je povinný pre osoby mladšie ako 18 rokov zabezpečiť sprievod alebo dohľad počas využívania služieb.
 • Cudzí štátny príslušník je pri nástupe na pobyt povinný vyplniť tlačivo o hlásení pobytu, občan SR vpisuje osobné údaje do Knihy ubytovaných hostí.
 • Zákazník je povinný nekonať tak, aby ohrozil zdravie a majetok ostatných Zákazníkov alebo Prevádzkovateľa a aby ich inak neobmedzoval.
 • Zákazník je povinný uhradiť prípadnú škodu ním spôsobenú.
 • Zvieratá v objekte nie sú povolené.
 • Nájdené veci sa neposielajú zákazníkom. Uskladňujú sa v hoteli po dobu 3 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety likvidujú.

PROCES REZERVÁCIE

 • Záväzná rezervácia musí byť potvrdená Prevádzkovateľom elektronickou formou, kde je jasný dátum, počet osôb, cena…atď.  Rezervácia sa môže uskutočniť so zálohou aj bez zálohy (zvyčajne 50 %). Pri záväznej rezervácii má Prevádzkovateľ právo vyzvať klienta o zaslanie osobných údajov dôležitých najmä pre check-in.
 • Prevádzkovateľ spravidla posiela Zákazníkovi základné údaje o apartmáne elektronickou formou:

Check -in je medzi 14:00 – 18:00 hod.

Check -out je do 10:00 hod.

 • Pri nástupe na pobyt je zákazník povinný preukázať sa platným občianskym preukazom alebo iným ID preukazom.
 • Prevádzkovateľ môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať až do 100% z plnej ceny ubytovania .

Neskoré odovzdanie izby sa musí hlásiť vopred Prevádzkovateľovi.

Neskorý check-in sa musí hlásiť vopred elektronickou, alebo telefonickou formou. V tom prípade sa Zákazníkovi posielajú elektronické prístupové kódy do objektu a apartmánu.

STORNO PODMIENKY

 • Hosť zaplatí 50 % z celkovej ceny pobytu v prípade zrušenia rezervácie po vytvorení rezervácie a 100 % celkovej ceny v prípade zrušenia rezervácie v priebehu 7 dní pred príchodom.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za veci, ktoré si hostia do hotela prinesú alebo v ňom odložia. Taktiež nenesie zodpovednosť za škody a straty, ktoré sa stanú v priestoroch Apartmánového domu. Pobyt zákazníka v Apartmánovom dome ďalej upravuje Ubytovací poriadok, ktorý je pre hostí záväzný.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

ZRUŠENIE ZMLUVY, ODSTÚPENIE

 • Zákazník je oprávnený kedykoľvek od dohody o poskytovaní služieb odstúpiť. Odstúpenie nastane dňom doručenia alebo oznámenia o odstúpení. Zákazník je v tomto prípade povinný uhradiť Prevádzkovateľovi storno poplatok, ktorý bude uhradený pri odstúpení, alebo odpočítaný od uhradenej zálohy. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od zmluvného vzťahu a rezerváciu bezdôvodne zrušiť. V tomto prípade obdrží zákazník peniaze za dohodnuté služby neodkladne a bez zbytočného odkladu v plnej výške späť. Zároveň nemá zákazník nárok na žiadne ďalšie náhrady.
 • V prípade že Zákazník počas pobytu zruší časť pobytu, alebo nevyčerpá objednané služby, nemá nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pokiaľ Zákazník poruší Všeobecné zmluvné podmienky alebo Ubytovací poriadok. V takomto prípade nemá Zákazník nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.
 • Rezervované izby bez zálohy, do ktorých sa klient nenasťahoval najneskôr do 18.00 hod. dňa príjazdu, môže prenechať hotel inému klientovi. Toto neplatí, pokiaľ bol výslovne dohodnutý neskorší príjazd

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 • Reklamácie sa vybavujú počas pobytu hosťa. Nie je možné reklamovať ubytovaciu službu po skončení pobytu. Ak je požiadavka hosťa oprávnená, bude mu poskytnutá zľava a peniaze budú vrátené v hotovosti.

 

Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ platia pre Zákazníkov v Apartmánovom dome Lúčky 188, 03101 Demänovská dolina 188

Vstupujú do platnosti dňa 31.01.2018 a nadobúdajú účinnosť v momente odoslaním elektronickej rezervácie.